Doprava a platba

I.             Platební podmínky

1.1 Cena Zboží je stanovena na základě katalogu internetového obchodu v okamžiku, kdy Kupující odešle Prodávajícímu objednávkový formulář (nebo v okamžiku, kdy Prodávající předloží Kupujícímu upravenou nabídku).

1.2 Kupující je oprávněn uhradit Prodávajícímu cenu Zboží a veškeré náklady spojené s balením a dodáním Zboží dle Kupní smlouvy následujícím způsobem:

a/ platbou předem před dodáním Zboží prostřednictvím přepravní společnosti:

- bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány PayU,

- bezhotovostní platbou kreditní kartou prostřednictvím platební brány PayU,

nebo

b/ v hotovosti při dodání zboží prostřednictvím kurýrní společnosti. Tato služba je zpoplatněna dle platného ceníku.

1.3 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu spolu s kupní cenou i náklady na balení a dodání zboží ve sjednané výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

1.4 Úhradou bezhotovostní platby se rozumí okamžik připsání fakturované platby na účet druhé strany.

1.5 V případě hotovostní platby je kupní cena splatná při dodání zboží, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy je kupujícímu oznámeno, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího.

1.6 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, nejpozději však v den vrácení zboží kupujícímu.

1.7 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.8 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před dodáním zboží není zálohou.

1.9 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a kupující, který je podnikatelem, je povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu.

1.10 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo vyplývá-li to z obecně závazných právních předpisů, vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad - fakturu za provedené platby dle Kupní smlouvy. Plátcem daně ze zboží a služeb je prodávající. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu po zaplacení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

1.11 Kupující akceptací těchto obchodních podmínek souhlasí s tím, aby prodávající vystavil a doručil daňový doklad v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. občanského zákoníku.

1.12 Prodávající je v souladu s ustanovením zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb povinen vystavit kupujícímu účtenku. Současně je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technické závady nejpozději do 48 hodin od zaevidování tržby. Prodávající vystavuje účtenky v souladu se zákonem o evidenci tržeb v závislosti na zvoleném způsobu platby a způsobu dopravy.

1.13 Odstoupí-li kupující-obchodník od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží, nejpozději do 7 dnů od vrácení zboží, a to nejlépe převodem na bankovní účet kupujícího, a není-li tento prodávajícímu znám, stejným platebním prostředkem, který byl použit při původní transakci, neurčí-li kupující-obchodník jinak.

II.            Dodání zboží

2.1 Objednané zboží bude dodáno společností TOPTRANS EU, a.s. nebo jiným smluvním dopravcem Prodávajícího na jedno z následujících míst:

na adresu uvedenou kupujícím jako místo dodání,

do místa dodání dopravce, které kupující uvedl při zadání objednávky,

nebo

prostřednictvím přepravní kanceláře na adresu přepravní kanceláře uvedenou kupujícím,

Volba způsobu dodání je uvedena v objednávkovém formuláři.

Ceny poštovného a přepravného se mohou v objednávkovém formuláři měnit v závislosti na změnách cen poštovních služeb a smluvních dopravců nebo poplatku za doručení.

2.2 Pokud je Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávkovém formuláři, je Kupující povinen Zboží při dodání vyzvednout. Prodávající je povinen dodat Zboží v den, který je u Zboží uveden v internetovém obchodě jako den dodání, nejpozději však do 20 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy a splnění podmínek Kupujícího (tj. zaplacení kupní ceny předem). Termín dodání závisí na tom, zda se na Zboží vztahuje Kupní smlouva.

2.3 Pokud se termín dodání zpozdí o více než 20 pracovních dnů z důvodu nepředvídatelné vyšší moci, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2.4 Pokud kupující zboží nepřevezme, může prodávající požadovat náhradu nákladů na dopravu, které kupujícímu vznikly (tj. poštovné a/nebo přepravné), a nákladů na uložení zboží ve skladu přepravní společnosti.

2.5 Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat vícekrát nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem dodání.

2.6 Pokud je na zvláštní žádost kupujícího dohodnut jiný způsob dodání, nese kupující riziko a veškeré dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

2.7 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě zjištění jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci. Pokud bude zjištěno, že s obalem bylo manipulováno, Kupující nesmí zásilku od dopravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující dopravci potvrzuje, že zásilka zboží splnila všechny podmínky a požadavky a že na případné pozdější reklamace poškození obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Dodací lhůta:

- V případě zboží, které je skladem, se dodávka uskuteční do 7 pracovních dnů od prvního dne po zaplacení objednávky.

- v případě zboží, které není skladem, závisí dodací lhůta na množství a druhu zboží, přičemž dodací lhůta činí 6 až 10 týdnů nebo po dohodě.

III.          Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnictví zakoupeného zboží

3.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží následujícím způsobem

3.2 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení sjednané kupní ceny.

3.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží přechází nebezpečí škody nebo ztráty na zboží na kupujícího okamžikem, kdy prodávající nebo přepravní společnost zašle oznámení o připravenosti k odběru v místě plnění.

3.4. Z odpovědnosti prodávajícího za škodu vzniklou v důsledku porušení jeho povinností z kupní smlouvy vzniká kupujícímu nárok na náhradu skutečné škody až do výše kupní ceny zboží podle kupní smlouvy, z níž škoda vznikla. Právo na náhradu ušlého zisku je vyloučeno.

Omezení výše náhrady škody podle tohoto ustanovení neplatí, je-li kupující spotřebitelem.

Cena za přepravu:
TOPTRANS na adresu : 590 Kč

TOPTRANS na výdejní místo: 590 Kč

Cena za platbu:

Dobírka : 50 Kč
Kartou/bankovním převodem - PayU: zdarma

Proč panely
aditus?

Design Design

realistický vzhled i jinak nedostupných materiálů

Umístění Umístění

do interiéru i exteriéru, velké plochy beze spár

Nehořlavé Nehořlavé

teplotní odolnost do 800°C

Lehké Lehké

neovlivňuje statiku, nepřináší žádnou dodatečnou váhu

Instalace Instalace

nevyžaduje stavební povoleni, instalace bez mokrých procesů

Údržba Údržba

lehce udržovatelný, omyvatelný

Manipulace Manipulace

mnohonásobně lehčí oproti původním materiálům

Instagram

panelartstone

sledovat
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů